Centrum Steppingstone

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en websitebezoekers van Centrum Stepping Stone (CSS).  Van tijd tot tijd kan deze verklaring aangepast worden. Om op de hoogte te blijven is het daarom goed om deze regelmatig te raadplegen. De laatste wijziging is van 22 januari 2020.

Algemeen

CSS biedt maatschappelijke zorg en ondersteuning aan een ieder die dat nodig heeft. De cliënt staat bij ons centraal. Wij zijn gericht op ketensamenwerking, zodat wij samen met andere professionals de cliënt een kwalitatief goed totaalpakket aan zorg en ondersteuning kunnen bieden. CSS wil volledig voldoen aan de nieuwe privacybeschermingsregels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Ons bedrijf verwerkt immers persoonsgegevens voor maatschappelijke zorggerelateerde doeleinden. Door de toepassing van adequate beveiliging op onze systemen en netwerken, zorgen wij voor een veilige opslag en verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en verwerkt. Zij zijn alleen in te zien door daartoe geautoriseerde medewerkers van ons bedrijf.

Doeleinden gegevensverwerkingen duur opslag

CSS biedt psychosociale hulpverlening, ambulante begeleiding, ambulante woonbegeleiding, therapie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgettering en juridische advies. Onze cliënten melden zichzelf bij ons aan of komen bij ons via gemeenten of andere zorginstellingen, die niet de hulp kunnen bieden die wel in ons aanbod zit. Voor goede zorg en ondersteuning moeten wij persoonlijke gegevens verwerken, die relevant zijn voor een succesvolle hulpverlening. Deze gegevens worden bewaard conform de bepalingen van de wet-en regelgeving in de zorg.

Rechtsgronden gegevensverwerking

CSS verwerkt en bewaart persoonsgegevens op grond van de wet-en regelgeving in de zorg, zoals de Wet langdurige zorg ((Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (Zvw), het Persoongebonden budget (PGB) en de Nieuwe Jeugdwet (NJW). Daarnaast gebeurt dit op grond van de voorschriften en bepalingen van overheids-en semi-overheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Deze organisaties zijn op hun beurt ook weer uitvoeders van de wet.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat CSS veel persoonlijke gegevens verwerkt, hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen ons bedrijf toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens en naleving van de AVG. Zo willen we er voor zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons blijvend optimaal beschermd zijn.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

Als cliënt van CSS hebt u te allen tijde het recht om de persoonsgegevens, die wij van u hebben verwerkt in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Wat dat laatste betreft moet die wens niet indruisen tegen de bepalingen van de voor ons bedrijf geldende wet-en regelgeving. Indien het eerste kennismakingsgesprek met CSS niet direct leidt tot een zorgtraject, zullen wij al uw bij ons verwerkte persoonsgegevens maximaal één jaar bewaren.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat CSS onzorgvuldig is omgesprongen met uw persoonsgegevens, kunt u daarover een klacht indienen. Dat kan schriftelijk ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 23605, 1100 EC Amsterdam of per email aan privacy@centrumsteppingstone.nl). Uw klacht wordt dan binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u dit precies moet doen.